Trang chủ Giáo dục kỹ năng sống
Giáo dục kỹ năng sống
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 22 Tháng 11 2012 11:19

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẪU GIÁO LÊ BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Số: 64/KH.CM-MGLB                                      Phường Lê Bình, ngày 14 tháng 9 năm 2012

 


KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

Năm học: 2012 – 2013

 

 


- Căn cứ vào hưỡng dẫn nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của ngành GD Quận  Cái răng.

- Căn cứ vào tình hình thực tế  của trường Mẫu Giáo Lê Bình, kế hoạch chuyên môn của trường năm học 2012 – 2013 như sau.

Cập nhật ngày Thứ ba, 06 Tháng 12 2016 11:08
Đọc thêm...